Fakturačné údaje

 
Hagard: Hal



Názov a sídlo spoločnosti
HAGARD: HAL, spol. s r.o.
Pražská 9, 949 11 Nitra
Zapísaná v OR SR, Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 40888/N
IČO: 50111990
DIČ: 2120201182
IČ DPH: SK2120201182
 
Korešpondenčná adresa
HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, 949 11, Nitra
 
Bankové spojenie 
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Šancová 1/A, 813 33 Bratislava
číslo účtu (IBAN): SK73 1111 0000 0011 5878 0005
SWIFT: UNCRSKBX