Odstúpenie od zmluvy

Príloha č. 1 K Všeobecným obchodným podmienkam internetového obchodu www.hagard.sk
 
POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
 
1. Právo na odstúpenie od zmluvy
 
Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
 
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.
 
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese Hagard: Hal spol. s r.o., so sídlom Pražská 9, 949 11 Nitra; kontaktné tel. č. +421 907 342 064, kontaktná e-mailová adresa: info@hagard.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám zaslali spolu s objednávkou.
 
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy
 
Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. 
 
Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
 
Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu alebo odovzdajte na ktorejkoľvek predajni Hagard: Hal spol.s r.o. najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
 
Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Ak však dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré ste prejavili záujem a ktoré sa zhodujú s nami poskytnutým popisom, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky Vami účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znášame my.
 
Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
 
 
Príloha č. 2 K Všeobecným obchodným podmienkam internetového obchodu www.hagard.sk 
 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
 
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
 
Komu:
 
Hagard: Hal spol. s r.o.
Pražská 9
949 11 Nitra
Slovenská republika
IČO: 50111990, DIČ: 2120201182 zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: sro, Vložka číslo: 108386/B 
 
Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar
 
Povinné údaje:
 
Číslo objednávky:
 
Názov a značka tovaru:
 
Počet kusov:
 
Výrobné číslo:
 
Dátum objednania / dátum prijatia*:
 
Meno a priezvisko spotrebiteľa / spotrebiteľov*:
 
Adresa spotrebiteľa / spotrebiteľov*:
 
 
Dodatočné, nepovinné údaje (ich neuvedenie nemá vplyv na Vaše odstúpenie):
 
Stav tovaru (ak sú zistené pri prevzatí závady, popísať):
 
 
Dôvod vrátenia (údaj slúži len na skvalitnenie našich služieb):
 
 
Peniaze za tovar chcem poslať prevodom na účet, číslo účtu:
 
 
Podpis spotrebiteľa / spotrebiteľov* (ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):
 
 
Dátum:
 
* Nehodiace sa prečiarknite.