Všeobecné nákupné podmienky

Všeobecné nákupné podmienky spoločnosti HAGARD:HAL s.r.o.

 
1. Rozsah platnosti

 

1.1 Všeobecné obchodné podmienky dodávateľa nie sú pre spoločnosť HAGARD:HAL s.r.o. (ďalej len HAGARD:HAL)  v žiadnom prípade záväzné, pokiaľ sú výslovne v rozpore  s týmito všeobecnými nákupnými podmienkami. V tomto prípade bude rozpor riešený v obchodnej zmluve.

 

1.2 Tieto všeobecné nákupné podmienky sú uverejňované na Internete na webovej stránke www.hagard.sk , ich platnosť nie je podmienená zvláštnym súhlasom dodávateľa. Súhlas s týmito podmienkami je vyjadrený podpisom dodávateľa na rámcovej zmluve uzatvorenej s HAGARD:HAL, alebo akceptovaním objednávky od spoločnosti HAGARD:HAL , alebo dodaním tovaru do spoločnosti HAGARD:HAL

 

2. Objednávky/potvrdenie objednávky

 

2.1 Objednávky sú pre HAGARD:HAL právne záväzné iba vtedy, ak sa uskutočnili písomne, alebo boli zaslané v elektronickej forme.
 
2.2 Objednávky sú pre HAGARD:HAL právne záväzné iba vtedy ak sú podpísané pracovníkom nákupu HAGARD:HAL podľa špecifikácie v dodatku obchodnej zmluvy, alebo ak sú zaslané formou elektronickej pošty, pričom za podpis sa považuje adresa odosielateľa, v elektronickom obchode je to meno prihláseného, ktoré však musí byť v systéme chránené jedinečným heslom.
 
2.3 Ak sa nákupcom HAGARD:HAL  stanovené údaje v  objednávkach nezhodujú s cenníkom, či s názvoslovím, alebo reálne dodržateľnou dobou termínu dodania, je dodávateľ povinný bezodkladne po doručení objednávky spätne zaslať  potvrdenie objednávky s uvedením presných a reálnych údajov. Na to, aby bola objednávka platná aj po zaslaní upresňujúcich údajov, je potrebné potvrdenie nákupcu HAGARD:HAL  dohodnutou formou.
 
3. Dodacie termíny

 

3.1 Dodacie lehoty a dodacie termíny uvedené v objednávkach HAGARD:HAL, v ktorých to vyslovene požadujeme, (prípadne uvedené v odsúhlasenom potvrdení podľa bodu 2.3) sa musia dodržať. Dodávateľ je povinný okamžite upozorniť zodpovedného nákupcu HAGARD:HAL na hroziace oneskorenie dodávky, spolu s uvedením jeho dĺžky trvania, príčiny a nového záväzného termínu.
 
3.2 V prípade, že dodávateľ nezašle informáciu o dodacom termíne máme za to, že platí termín uvedený na objednávke.
 
3.3 V prípade prekročenia pôvodnej lehoty, alebo novo odsúhlasenej lehoty (na báze písomnej korešpondencie), alebo termínu dodávky je HAGARD:HAL oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej omeškaním, prípadne jednostranne  odstúpiť od objednávky. 
 
4. Dodacie podmienky

 

4.1 Dodávky do centrálneho skladu, prípadne do pobočiek HAGARD:HAL  sa uskutočňuje: DDU, ak nie je v objednávke uvedené inak.
 
4.2 Dodací list, alebo výdajka k fyzickej dodávke musí byť zaslaný minimálne jeden pracovný deň (najneskôr však v momente  odoslania tovaru zo skladu predávajúceho), pred plnením dodávky do centrálneho skladu, alebo do skladu na pobočkách na e-mailovú adresu objednávajúceho nákupcu a na adresu prijem@hagard.sk vo formáte „.xml“, alebo „.pdf“.
 
4.3 Dodací list, alebo výdajka musí obsahovať  (mimo iného) číslo objednávky nákupcu HAGARD:HAL ku každej položke na ňom uvedenej, jednotkovú cenu za tovar, a číslo colného sadzobníka (iba v prípade, že toto číslo neobsahuje cenník dodávateľa), sumár dodaného množstva v merných jednotkách, sumár hodnoty za dodací list.
 
4.4 Na dodacom liste, alebo výdajke sa nepovoľuje kumulovať množstvá do jednej položky aj v prípade rovnakých  materiálov, pokiaľ sú objednávané inými číslami objednávok.
 
4.5 V prípade, že dodávateľ používa faktúru ako dodací list, platia uvedené body 4.2; 4.3; 4.4 pre faktúru.
 
4.6 V prípade, že dodávateľ je schopný svojim systémom zaslať údaje elektronicky v takej forme, aby sa dali použiť v informačnom systéme HAGARD:HAL (podlieha odsúhlaseniu riaditeľa nákupu HAGARD:HAL), pokladá sa podmienka v bode 4.2 za splnenú. Obsah elektronického dodacieho listu (faktúry) potom musí spĺňať podmienky uvedené v bode 4.3; 4.4
 
4.7 Súčasťou každej fyzickej dodávky musí byť dodací list, na ktorom sú uvedené dodacie údaje. Ak sa dodávky uskutočňujú na paletách, musia byť bezpodmienečne použité EUR palety.
 
4.8 Dodávateľ je povinný dodať výlučne tovary, ktoré zodpovedajú príslušným platným zákonným predpisom spolu s dokumentáciou určenou zákonom.  V prípade dokladov o certifikácii s prvou dodávkou.
 
5. Platobné podmienky

 

5.1 Splatnosť faktúr začína plynúť -pokiaľ nie je v konkrétnej zmluve dohodnuté inak, po úplnom a bezchybnom dodaní tovaru, kde faktúra  vystavená na dodávku sa zhoduje so skutočne dodaným množstvom tovaru, ako aj po doručení faktúr a realizujú sa podľa dohodnutých platobných podmienok.
 
5.2 Platobná lehota  sa dohodne v obchodnej zmluve. 
 
6. Fakturácia a dobropisy

 

6.1 Všetky faktúry a dobropisy je potrebné zaslať poštou do učtárne, ktorá je v centrále HAGARD:HAL  v Nitre. Pre urýchlenie je možné použiť elektronickú faktúru, ktorej podstata však musí byť definovaná a odsúhlasená v obchodnej zmluve.
 
6.2 Faktúra musí obsahovať, okrem zákonom stanovených údajov, aj čísla dodacích listov, a čísla objednávok, na ktoré sa viaže. Bez týchto údajov si HAGARD:HAL vyhradzuje právo predmetnú faktúru vrátiť a žiadať jej opravenie, pričom sa automaticky posúva deň splatnosti podľa zmluvy a počíta sa od dátumu vystavenia opravenej faktúry.
 
6.3  Pokiaľ je dohodnutý dovoz tovaru priamo na pobočku HAGARD:HAL, faktúra musí byť vystavená oddelene s uvedením príslušnej objednávky  HAGARD:HAL.
 
 
7. Úprava vrátenia tovaru

 

7.1 Číslo obrátkovosti stavu zásob z pohľadu požiadaviek trhu sa pravidelne kontroluje; prípadné vrátenie tovaru so žiadnou resp. minimálnou početnosťou obratov je predmetom dohody upravenej v obchodnej zmluve.
 
7.2. Dodávateľ bude automaticky sťahovať a dobropisovať zo skladových zásob spoločnosti HAGARD:HAL na svoje náklady do tej doby nepredaný materiál, ktorý prešiel technickou úpravou, technickým zdokonalením, alebo bol úplne vylúčený z výroby a distribúcie a ako taký sa v pôvodnom stave už nebude vyrábať ani dodávať. HAGARD:HAL oznámi úmysel využiť tento bod, aj so zoznamom materiálu na vrátenie, najneskôr 30 dní po naskladnení  nového náhradného riešenia (materiálu).
 
8. Platnosť cien/správa cien-cenníky

 

8.1  Príp. plánovaná zmena predajných cien (vrátane základných rabatov); (v prípade výrobcov káblov zmena bázových predajných cien) bude prevádzaná iba k prvému dňu kalendárneho mesiaca. Oznamovanie týchto zmien bude realizované oficiálnou cestou minimálne 30 dní pred platnosťou nového cenníka, alebo v prípade znižovania cien niektorých materiálov min. 75 kalendárnych dní dopredu. Ak nebude splnená táto požiadavka, tak v prípade znižovanie cenníkových cien, bude dodávateľ dobropisovať rozdiel hodnoty ktorá sa vypočíta ako súčin aktuálneho stavu zásob v skladoch HAGARD:HAL*rozdiel v cene (iba pri znižovaných cenách) ku dňu zmeny cenníka.
 
8.2 Súčasťou elektronického cenníka vo formáte „.xls“ musia byť okrem štandardných údajov ako sú názov tovaru a cena aj: výrobné číslo, alebo 13-miestny EAN kód k názvu materiálu, číslo colného sadzobníka, objem zabalenej jednotky tovaru, rozmer balenia, a základné balenie (počet kusov v jednotkovom balení).
8.3 Cenníky budú zasielané v elektronickej forme so splnením požiadavky popísanej v bode 1 a 2 tohto odstavca.
 
8.4 V prípade, že cenník neobsahuje k položke 13-miestny EAN kód, alebo jedinečné výrobné číslo, bude dodávateľ akceptovať požiadavku HAGARD:HAL na zmenu bodu 8.1 týchto nákupných podmienok takto:
 
„Prípadná plánovaná zmena predajných cien (vrátane základných rabatov); (v prípade výrobcov káblov zmena bázových predajných cien) bude prevádzaná iba k prvému dňu prvého kalendárneho mesiaca v kalendárnom štvrťroku. Oznamovanie týchto zmien bude realizované oficiálnou cestou min. 75 kalendárnych dní dopredu. Ak nebude splnená táto požiadavka, tak v prípade znižovanie cenníkových cien, bude dodávateľ dobropisovať rozdiel hodnoty ktorá sa vypočíta ako súčin aktuálneho stavu zásob v sklade HAGARD:HAL*rozdiel v cene (iba pri znižovaných cenách) ku dňu zmeny cenníka. 
 
9. Reklamácie na kvalitu výrobkov a reklamačné protokoly

 

9.1 Dodávateľ poskytuje záruku na kvalitu výrobkov v trvaní 24 mesiacov odo dňa prechodu nebezpečenstva škody na tovar za predpokladu, že bude s výrobkami riadne zaobchádzané, t.j., že skladovanie a montáž sa budú prevádzať podľa príslušných STN.
 
9.2 Dodávateľ súhlasí s tým, že reklamácie zasielané na jeho adresu bude sprevádzať reklamačný protokol podľa vzoru HAGARD:HAL (v prílohe týchto podmienok)
 
9.3 Dodávateľ súhlasí, že v prípade, že na reklamáciu nebude reagovať do 25 kalendárnych dní, od prijatia tovaru, pokladá HAGARD:HAL reklamáciu za uznanú. 
 
9.4 Na základe bodu 9.3 je HAGARD:HAL oprávnený  na 26. kalendárny  deň zaslať faktúru za odoslaný tovar, alebo požadovať náhradné plnenie. V tomto prípade dodávateľ akceptuje faktúru, alebo dodá náhradné plnenie.
 
10. Hlásenie obratu

 

10.1  Dodávateľ je povinný  posielať hlásenia o obratoch nákupov HAGARD:HAL  v kumulovanej podobe s porovnaním voči predchádzajúcemu roku mesačne bez vyzvania na adresu zodpovedného nákupcu.
 
10.2  V prípade bonifikácie podľa jednotlivých skupín výrobkov je treba uviesť údaje o obrate rozhodujúce pre výpočet bonusu samostatne. Obraty treba uvádzať v zásade pred bonusom  a bez DPH.
 
11. Obaly a balenia

 

11.1  Obaly budú fakturované podľa platného cenníka dodávateľa. 100% predajnej ceny bude HAGARD:HAL fakturovať dodávateľovi pri vracaní obalov do termínu 6 mesiacov odo dňa prvého príjmu. Výkupná cena po termíne 6 mesiacov bude určená cenníkom dodávateľa a po termíne 12 mesiacov na základe dohody zodpovedného nákupcu a obalového hospodára HAGARD:HAL s obalovým hospodárom dodávateľa.
 
11.2  V každom dodacom liste musí byť zjavne uvedené či ide o obaly:
vratné - fakturované
vratné - nefakturované
nevratné - fakturované
nevratné - nefakturované
 
 
12. Marketing, komunikácia

 

12.1 Dodávateľ je povinný informovať  zodpovednú osobu spoločnosti HAGARD:HAL (riaditeľ nákupu) o každej plánovanej akcii na podporu predaja  minimálne 2 týždne pred jej zahájením.
 
12.2 Dodávateľ si je vedomý toho, že spoločnosť HAGARD:HAL nemusí súhlasiť s uvedením predajnej akcie, organizovanej dodávateľom, v jej sieti.
 
12.3 Dodávateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade negatívneho rozhodnutia k predajnej akcii zo strany HAGARD:HAL , nie je možné požadovať od spoločnosti HAGARD:HAL akúkoľvek, čo i len čiastočnú kompenzáciu za vzniknuté náklady.
 
12.4 Bod 12.1 sa týka aj komunikácie (spoločenské akcie, posedenia, školenia atď.) so zamestnancami spoločnosti HAGARD:HAL.
 
12.5 Dodávateľ dáva týmto súhlas k použitiu fotografií, videí a iných údajov, vo vlastníctve dodávateľa, o produktoch , ktoré sú predmetom obchodu medzi zmluvnými stranami. Tieto prostriedky budú používané iba v súlade s dobrými mravmi a iba v súvislosti s činnosťou spoločnosti HAGARD:HAL.
 
12.6 HAGARD:HAL nebude ďalej tieto prostriedky poskytovať iným subjektom na iné účely ako sú účely potrebné k distribúcii daného produktu.
 
13. Plnenie záväzkov zákona o ochrane spotrebiteľov a zákonov o registrácii

 

13.1 Vedenie spoločnosti HAGARD:HAL zodpovedá pred štátnymi inštitúciami za to, že v malo-predajniach siete HAGARD:HAL budú predávané materiály a tovary v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľov. V prípade pokuty zo strany oprávnených organizácii (štátna obchodná inšpekcia), si je dodávateľ vedomý, že pri dokázateľnom porušení zákona zo strany dodávateľa spoločnosť HAGARD:HAL bude udelené pokuty re-fakturovať a automaticky započítavať so záväzkami voči konkrétnemu dodávateľovi.
 
13.2 K faktúre bude priložená kópia zápisu ŠOI.
 
13.3 V prípade pokuty pre tovary dodávané viacerými dodávateľmi bude čiastka na jedného dodávateľa vypočítaná ako pomer hodnoty položiek jedného konkrétneho dodávateľa k hodnote všetkých položiek. Týmto pomerom bude násobená čiastka pokuty.
 
 
14. Ostatné ujednania

 

14.1  Po predbežnej dohode so zodpovedným pracovníkom HAGARD:HAL  bude umožnené  školenie zamestnancov HAGARD:HAL organizovaných spoločnosťou HAGARD:HAL, kde náklady na vzorky, na réžiu spojenú s dopravou školiteľov znáša dodávateľ. Obsah, náklady a časový harmonogram bude vzájomne odsúhlasený.
 
14.2  Podpísanie zmlúv musí byť prevedené v takom termíne aby bez zmluvný vzťah (doba medzi ukončením zmluvy a podpísaním ďalšej termínovanej zmluvy) netrval dlhšie ako dva kalendárne mesiace.
 
14.3  Všetky  informácie, ktoré sa dodávateľ dozvie z obchodného vzťahu podliehajú povinnosti dôsledného zachovania mlčanlivosti voči tretím osobám.
 
14.4 Tieto všeobecné podmienky boli vydané 10.1.2014 a platia do doby vydania nových podmienok.