Sídlo spoločnosti HAGARD:HALNázov a sídlo
HAGARD: HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
949 11  Nitra
Zapísaná v OR SR, Okresný súd Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 40888/N

Korešpondenčná adresa
HAGARD: HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
949 11  Nitra

IČO:50111990
DIČ:2120201182
IČ DPH:SK 2120201182

 

Bankové spojenie
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Šancová 1/A
813 33 Bratislava

číslo účtu pre vnútroštátny styk: 1158780005 / 1111
číslo účtu pre medzinárodný styk (IBAN): SK73 1111 0000 0011 5878 0005

SWIFT: UNCRSKBX

Internet: www.hagard.sk

E-mail: hagard@hagard.sk

>