Vízia a poslanie spoločnosti:

Poskytovať čo najširšiemu okruhu zákazníkov vysoko profesionálne, odborné a spoľahlivé služby a poradenstvo v oblasti predaja a dodávok elektroinštalačného materiálu, svietidiel a svetelných zdrojov.

Poslaním spoločnosti je zameriavať sa na individuálne potreby svojich zákazníkov; načas,  za primerané ceny dodávať kvalitné funkčné riešenia s ohľadom na aktuálne trendy. Byť flexibilným a spoľahlivým obchodným partnerom, vytvárať hodnoty pre našich spoločníkov a obohacovať život miestnych komunít.

Politika kvality:

Najvyššou prioritou je spokojnosť zákazníka. Základom stratégie je postaviť sa k požiadavkám obchodných partnerov tak, aby prostredníctvom nami realizovaných zákaziek a dodržiavania termínov sme získali jeho plnú dôveru a lojálnosť.

Všetci zamestnanci sú si vedomí tohto záväzku a každý z nás zodpovedá individuálne za kvalitu svojej práce.

V našej spoločnosti sa za aktívnej podpory vedenia spoločnosti zaväzujeme uplatňovať nasledovné zásady:

  • Aktívne pristupovať k požiadavkám zákazníkov, poskytovať komplexné služby a poradenstvo súvisiace s predajom a dodávkami elektroinštalačného materiálu, svietidiel a svetelných zdrojov.
  • Udržiavať a posilňovať samostatnosť a finančnú stabilitu našej spoločnosti a tým posilniť jej postavenie lídra na trhu.
  • Upevňovať vzťahy s obchodnými partnermi, profesionalitou a plnením si svojich záväzkov získavať ich dôveru a akceptovateľnosť.
  • Investovať do vlastnej vedomostnej úrovne a odborných znalostí a tým reagovať na zmeny v technológiách a trendoch, zákazníkom prezentovať vysokú kvalitu práce a ochotu zabezpečiť ich požiadavky.

Dosiahli sme, že systém riadenia kvality je súčasťou systému riadenia spoločnosti; udržiavame certifikovaný systém kvality ISO9001:2008. Politika kvality je rozpracovaná do cieľov spoločnosti, ktoré sú súčasťou podnikateľských zámerov a obchodných plánov spoločnosti.