Fakturačné údaje

Názov a sídlo spoločnosti

HAGARD: HAL, spol. s r.o.
Pražská 9 949 11 Nitra
Zapísaná v OR SR, Okresný súd Nitra, oddiel: Sro,
vložka číslo: 40888/N

Korešpondenčná adresa

HAGARD: HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
949 11 Nitra

IČO:50111990
DIČ:2120201182
IČ DPH:SK 2120201182

Bankové spojenie

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Šancová 1/A
813 33 Bratislava

číslo účtu pre vnútroštátny styk: 1158780005 / 1111
číslo účtu pre medzinárodný styk (IBAN): SK73 1111 0000 0011 5878 0005

SWIFT: UNCRSKBX

Internet: www.hagard.sk
E-mail: hagard@hagard.sk